Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah Nabi Melihat Allah Ketika Isra' Mi'raj ?. (Perbedaan Pendapat Bagian 2)

 Pendapat di Kalangan Taabi’iin dan Taabi’ut-Taabi’iin

Pendapat dari kalangan taabi’iin dan taabi’ut-taabi’iin secara umum tidaklah keluar dari tiga pendapat yang beredar di kalangan shahabat di atas. Hanya saja, tidak ternukil dari mereka pendapat yang menafikkan ru’yah secara mutlak, kecuali sebagian orang yang tawaquf dalam permasalahan ini.

1. Menetapkan Ru’yah (Melihat Allah) Secara Mutlak

Perkataan Ka’b bin Al-Ahbar rahimahullah:

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قال لي كعب: "إن الله عز وجل قسَّم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فكلَّمه موسى مرتين ورآه محمد مرتين

Dari ‘Abdullah bin Al-Haarits bin Naufal, ia berkata: Telah berkata kepadaku Ka’b: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla membagi anugerah ru’yah dan kalaam-Nya terhadap Muusaa dan Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Allah berbicara kepada Muusaa dua kali, dan Muhammad melihat-Nya pun dua kali”. (1)

Perkataan ‘Ikrimah rahimahullah (w. 106 H):

a. Dari ‘Iisaa bin ‘Ubaid dan Saalim maula Mu’aawiyyah, mereka berdua berkata:

"سمعنا عكرمة، وسئل: هل رأى محمد ربه؟. قال: "نعم، قد رأى ربَّه"

Kami mendengar ‘Ikrimah ditanya: “Apakah Muhammad melihat Rabbnya?”. Ia menjawab: “Ya, sungguh beliau telah melihat Rabbnya”. (2)

b. Dari ‘Abbaad bin Manshuur, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada ‘Ikrimah tentang firman-Nya: ‘Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya’ (QS. An-Najm: 11), maka ia berkata:

"أتريد أن أقول لك: قد رآه. نعم قد رآه، ثم قد رآه، ثم قد رآه، حتى ينقطع النفس"

“Apakah engkau menginginkan agar aku berkata padamu: ‘Sesungguhnya beliau (Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam) telah melihat-Nya?’. Ya benar, sungguh beliau telah melihat-Nya. Sungguh beliau telah melihatnya, sungguh beliau telah melihat-Nya”. Hingga napasnya (‘Ikrimah) habis. (3)

Perkataan Al-Hasan Al-Bashriy rahimahullah (w. 110 H):

وعن المبارك بن فضالة قال: "كان الحسن يحلف ثلاثة لقد رأى محمد ربه"

Dan dari Al-Mubaarak bin Fudlaalah, ia berkata: “Al-Hasan pernah bersumpah sebanyak tiga kali: ‘Sungguh Muhammad telah melihat Rabbnya”. (4)

Perkataan Az-Zuhriy rahimahullah (w. 125 H) sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. (5)

Perkataan Ma’mar bin Raasyid rahimahullah (w. 154 H). Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam At-Tauhiid, bahwasannya ‘Abdurrazzaaq berkata setelah meriwayatkan hadits Masruuq bersama ‘Aaisyah:

"فذكرت هذا الحديث لمعمر،فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس"

“Lalu aku menyebutkan hadits ini kepada Ma’mar, kemudian ia berkata: ‘Tidaklah ‘Aaisyah di sisi kami lebih mengetahui dari Ibnu ‘Abbaas”.

Perkataan Ibraahiim bin Thahmaan rahimahullah (w. 168 H):

قال حفص بن عبد الله سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: "والله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه"

Berkata Hafsh bin ‘Abdillah: Aku mendengar Ibraahiim bin Thahmaan berkata: “Demia Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia, sungguh Muhammad telah melihat Rabbnya”. (6)

2. Menetapkan ru’yah, namun men-taqyid-nya dengan penglihatan hati (ar-ru’yatul-qalbiyyah)

Perkataan Ka’b Al-Ahbar rahimahullah:

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: "اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدًا رأى ربه مرتين. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ثم قال (أي كعب): إن الله قسَّم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهم وسلم فرآه محمد بقلبه وكلمه موسى"

Dari ‘Abdullah bin Al-Haarits bin Naufal, ia berkata: Ibnu ‘Abbaas dan Ka’b pernah berkumpul, lalu Ibnu ‘Abbaas berkata: “Sesungguhnya kami Bani Haasyim menyatakan atau mengatakan: Sesungguhnya Muhammad telah melihat Rabbnya dua kali”. Ka’b pun bertakbir hingga menggema.Ka’b berkata: “Sesungguhnya Allah telah membagi anugerah ru’yah dan kalam-Nya terhadap Muhammad dan Muusaa shallallaahu ‘alaihim wa sallam. Muhammad telah melihat-Nya dengan hatinya, dan Allah pun telah berbicara kepada Muusaa”. (7)

Perkataan Mujaahid bin Jabr rahimahullah (w. 104 H):

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} (النجم 16) قال: "كان أغصان السدرة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه ورأى ربه"

Dari Ibnu Abi Najiih, dari Mujaahid tentang firman-Nya ta’ala: ‘Ketika pohon Sidratil-Muntahaa diliputi oleh sesuatu yang meliputinya’ (QS. An-Najm: 16), ia berkata: “Dahan-dahan Sidratil-Muntahaa terbuat dari mutiara, yaaquut, dan zabarjad. Lalu Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam melihat Rabbnya dengan hatinya. Dan beliau memang melihat Rabbnya”. (8)

Perkataan Abul-‘Aaliyyah Rafii’ bin Mihraan rahimahullah (w. 93 H):

عن أبي العالية في قوله: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}، قال: "محمدٌ رآه بفؤاده ولم يره بعينه"

Dari Abul-‘Aaaliyyah tentang firman-Nya: ‘Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya’ (QS. An-Najm: 11), ia berkata: “Muhammad telah melihat-Nya dengan hatinya, dan beliau tidak melihat dengan matanya”. (9)

Perkataan Abu Shaalih maulaa Ummu Haani’ rahimahullah (w. setelah 100 H):

عن أبي صالح في قوله {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}، قال: "رآه مرتين بفؤاده"

Dari Abu Shaalih tentang firman-Nya: ‘Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya’ (QS. An-Najm: 11), ia berkata: “Beliau melihat-Nya dua kali dengan hatinya”. (10)

Perkataan Ar-Rabii’ bin Anas rahimahullah (w. 140 H):

عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس في قوله {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ}: "فلم يكذبه" {مَا رَأَى} قال: "رأى ربَّه" وفي رواية قال: "رأى محمدٌ ربَّه بفؤاده"

Dari Abu Ja’far, dari Ar-Rabii’ bin Anas tentang firman-Nya: ‘Hatinya tidak mendustakan’, yaitu hatinya (Muhammad) tidak mendustakannya; ‘apa yang dilihatnya’, yaitu: melihat Rabbnya”. Dalam riwayat lain ia berkata: “Muhammad melihat Rabbnya dengan hatinya”. (11)

3. Tawaquf (abstain).

Perkataan Sa’iid bin Jubair rahimahullah (w. 95):

عن سعيد بن جبير قال: "لا أقول رآه ولا لم يره"

Dari Sa’iid bin Jubair, ia berkata: “Aku tidak berkata beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melihat Allah dan tidak melihat Allah”. (12)

Insya Allah bersambung……

 

Footnote:

(1) Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy dalam Sunan-nya (5/394), Kitaabut-Tafsiir, Baab Wa Min Suuratin-Najm no. 3278; Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhiid (2/496), dan muhaqqiq berkata: ‘sanadnya hasan’; Ad-Daaruquthniy dalam Ar-Ru’yah, (hal. 164-165 no. 251); dan Ar-Raafi’iy dalam At-Tadwiin fii Akhbaari Qazwiin (2/207).

(2) Diriwayatkan oleh Ibnu Jariir dalam Tafsir-nya (27/48); Ibnu Abi Haatim dalam Tafsir-nya (10/3318 no. 18697); dan dibawakan oleh As-Suyuuthiy dalam Ad-Durrul-Mantsuur (6/159). Lihat: Asy-Syifaa (1/258) dan Tafsiir Al-Baghawiy (7/403).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata:

Saya tidak menemukan atsar ini di Tafsir Ibni Abi Haatim sebagaimana dikatakan oleh mushannif (Asy-Syaikh Muhammad Khaliifah At-Tamiimiy hafidhahullah). Adapun sanad yang dibawakan oleh Ath-Thabariy tidaklah shahih, karena keberadaan Muhammad bin Humaid. Wallaahu a’lam.

(3) Diriwayatkan oleh Ibnu Jariir dalam Tafsiir-nya (27/48); ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah (1/178 no. 221); dan Al-Laalikaa’iy dalam Syarh Ushuulil-I’tiqaad (3/571 no. 907).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata: Atsar ini shahih. Wallaahu a’lam.

(4) Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhiid (2/488 no. 281). Lihat Tafsiir Al-Hasan Al-Bashriy (5/85 no. 1572), Tafsiir ‘Abdurrazzaaq (2/204), dan Asy-Syifaa oleh Al-Qaadliy ‘Iyaadl (1/258).

Al-Baghawiy menyebutkan dalam Tafsir-nya, dari Al-Hasan, bahwasannya ia berkata:

رآه بعينه

“Beliau melihat-Nya dengan mata kepala beliau”.

Ia tidak menyandarkan riwayat itu kepada orang lain.

Atsar ini disebutkan dalam Jaami’ Tafsiir Al-Hasan, dan penulisnya menyandarkannya pada Al-Baghawiy saja. Lihat Tafsiir Al-Hasan Al-Bashriy (5/85 no. 1571).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata: Mubaarak bin Fudlaalah ini seorang mudallis. Ibnu Hajar menempatkannya dalam thabaqah ketiga (no. 93(ز

(5) Lihat: Fathul-Baariy 8/474 dan At-Tauhiid oleh Ibnu Khuzaimah (2/562).

(6) Dibawakan oleh Adz-Dzahabiy dalam Siyaru A’laamin-Nubalaa’ (7/318).

(7) Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy dalam Sunan-nya (5/361), Kitaabut-Tafsiir, Baab Min Suuratin-Najm (no. 3278); Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhiid (2/560 no. 322); dan Ad-Daaruquthniy dalam Ar-Ru’yah (hal. 165 no. 252).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata: Atsar ini didla’ifkan oleh Al-Albaaniy sebagaimana dalam Dla’iif Sunan At-Tirmidziy (hal. 353-354).

(8) Diriwayatkan oleh Ath-Thabariy dalam Tafsiir-nya (27/56); dan Al-Baihaqiy dalam Al-Asmaa’ wash-Shifaat (2/353 no. 927), dan muhaqqiq berkata: ‘sanadnya dla’iif’. Dibawakan oleh As-Suyuuthiy dalam Ad-Durrul-Mantsuur (6/161) dan menisbatkannya kepada Al-Baihaqiy dan Aadam bin Abi Iyaas.

(9) Dibawakan oleh As-Suyuuthiy dalam Ad-Durrul-Mantsuur (6/160) dan menisbatkannya kepada ‘Abd bin Humaid dan Ibnu Jariir.

(10) Diriwayatkan oleh Ibnu Jariir dalam Tafsiir-nya (27/48). Dibawakan oleh As-Suyuuthiy dalam Ad-Durrul-Mantsuur (6/160) dan ia menisbatkannya kepada ‘Abd bin Humaid dan Ibnu Jariir. Lihat juga: Al-Bahrul-Muhiith (8/156).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata:

Sanad atsar ini selengkapnya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى قَالَ: " رَآهُ مَرَّتَيْنِ بِفُؤَادِهِ "

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin ‘Umaarah dan Ahmad bin Hisyaam, mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Muusaa, ia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Israaill, dari As-Suddiy, dari Abu Shaalih tentang firman-Nya: ‘Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya’ (QS. An-Najm: 11), ia berkata: “Beliau melihat-Nya dua kali dengan hatinya”.

Ahmad bin Hisyaam, syaikh Ath-Thabariy, tidak diketemukan biografinya (Al-Mu’jamush-Shaghiir li-Ruwaati Al-Imam Ibni Jariir Ath-Thabariy, hal. 36 no. 155). Muhammad bin ‘Umaarah bin Shubaih Al-Asadiy, syaikh Ath-Thabariy, ia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Hibbaan (idem, hal. 520 no. 4026). Telah meriwayatkan darinya: Muhammad bin ‘Utsmaan bin Sa’iid, Abu ‘Umar Al-Umawiy (tsiqah – Mausu’ah Aqwaal Ad-Daaruquthniy no. 3235); Ath-Thabariy (imam, tsiqah), ‘Aliy bin Al-‘Abbaas bin Al-Waliid Al-Bajaliy (tsiqah, shaduuq - Mausu’ah Aqwaal Ad-Daaruquthniy no. 2469), ‘Abdullah bin Muhammad bin Naajiyyah, Abu Muhammad (syaikh tsabt - Mausu’ah Aqwaal Ad-Daaruquthniy no. 1960), dan yang lainnya. Oleh karena itu, statusnya bisa terangkat menjadi shaduuq hasanul-hadiits, wallaahu a’lam. ‘Ubaidullah bin Muusaa bin Abil-Mukhtaar, seorang yang tsiqah (idem, hal. 355 no. 2657). Israaiil bin Yuunus bin Abi Ishaaq As-Sabii’iy, seorang yang tsiqah (idem, hal. 48 no. 248). As-Suddiy, namanya Ismaa’iil bin ‘Abdirrahmaan bin Abi Kariimah As-Suddiy; seorang yang shaduuq (Tahriirut-Taqriib, 1/136-137 no. 463).

Kesimpulan: Sanad riwayat ini hasan. Wallaahu a’lam.

(11) Diriwayatkan oleh Ibnu Jariir dalam Tafsir-nya (27/48).

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata:

Hakkaam yang meriwayatkan dari Abu Ja’far Ar-Raaziy, tidak disebutkan kun-yah atau penisbatannya. Jika ia Hakkaam bin Salam Al-Kinaaniy Ar-Raaziy, maka ia seorang yang tsiqah (Al-Mu’jamush-Shaghiir li-Ruwaati Al-Imam Ibni Jariir Ath-Thabariy, hal. 129 no. 872). Periwayatannya diikuti oleh Mihraan bin Abi ‘Umar Al-‘Aththaar, seorang yang shaduuq, namun jelek hapalannya (idem, hal. 579-580 no. 4515). Abu Ja’far Ar-Raaziy, seorang yang bermasalah dengan hapalannya. Oleh karena itu, riwayat ini dla’iif. Wallaahu a’lam.

(12) Diriwayatkan oleh Abu Ya’laa dalam Ar-Riwaayatain wal-Wajhatain (Masaailu min Ushuulid-Diyaanaat, hal. 66), dan Al-Qaaliy ‘Iyaadl dalam Asy-Syifaa’ (1/259). Dibawakan As-Suyuuthiy dalam Ad-Durrul-Mantsuur (6/160) dan ia menisbatkannya kepada ‘Abd bin Humaid.

 

(1431 H, sedikit koreksi dengan penambahan pada tanggal 7-5-2011. Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya. Rangkaian artikel ini dinukil (dengan peringkasan) dari buku Ru’yatun-Nabiy shallallaahu ‘alaihi wa sallam li-Rabbihi karya Prof. Dr. Muhammad bin Khaliifah bin ‘Aliy At-Tamiimiy, bisa diunduh di: http://www.saaid.net/book/open.php?cat=94&book=1799).

Penulis: Abul Jauzaa’

(Alumnus IPB & UGM)

Editor: Ahmadi As-Sambasy

Cilacap – Jawa Tengah

 

KabeL DakwaH
KabeL DakwaH Owner Gudang Software Al-Amanah

Posting Komentar untuk "Apakah Nabi Melihat Allah Ketika Isra' Mi'raj ?. (Perbedaan Pendapat Bagian 2)"